• +3185 130 1935

GENERAL TERMS & CONDITIONS

Algemene Voowaarden L’Invitée.

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd:

L’Invitée: L’Invitée B.V., gevestigd aan De Entree 201, (1101 HG) te Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 73236608, gebruiker van deze algemene voorwaarden.

Arbeidsovereenkomst: wat het Burgerlijk Wetboek daaronder verstaat dan wel een andere contractuele relatie met de Kandidaat, hetzij op eigen naam, hetzij door middel van en/of in samenwerking met natuurlijke of rechtspersonen waarbij de Kandidaat is betrokken.

Honorarium: de vergoeding aan L’Invitée voor de bemiddeling, opdrachtbegeleiding en afwikkeling van de Werving en Selectieopdracht.

Kandidaat: de persoon die na selectie door L’Invitée wordt voorgedragen aan de Opdrachtgever, alsmede iedere andere persoon met wie de Opdrachtgever – via haar eigen netwerk of anderszins – rechtstreeks in contact komt ter zake van een Werving en Selectieopdracht.

Opdrachtgever: diegene die aan L’Invitée een opdracht heeft gegeven zoals in artikel 3 omschreven.

Werving en Selectieopdracht: de opdracht waarbij L’Invitée ten behoeve van indiensttreding (of een vergelijkbare vorm van tewerkstelling) voor een Opdrachtgever één of meerdere Kandidaten selecteert en deze mondeling of schriftelijk bij Opdrachtgever introduceert.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot bemiddeling bij werving en selectie die door een Opdrachtgever met L’Invitée B.V worden gesloten en op grond waarvan L’Invitée als Opdrachtnemer aan Opdrachtgever een Kandidaat of meerdere Kandidaten voordraagt ter vervulling van een bij de Opdrachtgever bestaande behoefte aan een permanente plaatsing van een kandidaat. Het is L’Invitée toegestaan om van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken te maken. Deze zullen altijd schriftelijk worden vastgelegd.
2.2 Het sluiten van een overeenkomst met L’Invitée houdt in dat Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden onvoorwaardelijk accepteert. De toe-passelijkheid van eventuele andere algemene voorwaarden, die door de Opdrachtgever mochten worden gebruikt of waarnaar door de Opdrachtgever wordt verwezen, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. L’Invitée en Opdrachtgever zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

3. Werving en Selectieopdracht

3.1 Het is Opdrachtgever niet toegestaan gegevens van door L’Invitée voorgestelde Kandidaten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van L’Invitée aan derden kenbaar te maken. Mocht een Kandidaat door tussenkomst van Opdrachtgever bij een derde in dienst treden dan is Opdrachtgever aan L’Invitée het honorarium verschuldigd als ware de Kandidaat bij Opdrachtgever in dienst is getreden.
3.2 De Opdrachtgever is verplicht om alle informatie aan L’Invitée te geven die L’Invitée redelijkerwijs nodig heeft om naar behoren haar Werving en Selectieopdracht uit te voeren en één of meer Kandidaten voor de Opdrachtgever te selecteren.
3.3 L’Invitée is geheel vrij in de wijze waarop zij de aan de Opdrachtgever voor te dragen Kandidaat selecteert. In dat kader is L’Invitée niet verplicht om aan Kandidaten persoonlijke of zakelijke referenties te vragen en om informatie te verzamelen over het arbeids- en/of persoonlijke verleden van de Kandidaat. Evenmin zal L’Invitée actief enige informatie verzamelen betreffende het arbeidsongeschiktheidsverleden en/of de actuele medische gesteldheid van de Kandidaat.
3.4 De dienstverlening van L’Invitée beperkt zich nadrukkelijk enkel tot het introduceren van een Kandidaat. Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om zelf de referenties van de Kandidaten met betrekking tot kwalificaties, vaardigheden, karakter en ervaring te verifiëren. Opdrachtgever dient er daarom ook zelf op toe te zien dat de wettelijke en medische vereisten met betrekking tot een Kandidaat zijn vervuld, dit met inbegrip van het aanvragen en verkrijgen van een werk- c.q. verblijfsvergunning indien noodzakelijk.
3.5 De Opdrachtgever zal L’Invitée er onmiddellijk van in kennis stellen zodra de aanstelling van een Kandidaat heeft plaatsgevonden. De Opdrachtgever zal L’Invitée dan in het bezit stellen van een kopie van het officiële door beiden, zowel Kandidaat als Opdrachtgever, ondertekende contract, door de Opdrachtgever aan de Kandidaat gedaan. Indien de Opdrachtgever verzuimt om L’Invitée binnen acht (8) dagen na de startdatum van de Kandidaat over de aanstelling te informeren, wordt het hoogste bedrag van 40% van de verwachte totale beloning van de Kandidaat in het eerste jaar van zijn aanstelling of een bedrag ad vijfentwintig duizend Euro (€ 25.000,-) in rekening gebracht. Dit naar keuze van L’Invitée en onverminderd haar recht het bij reguliere afwikkeling daadwerkelijk verschuldigde Honorarium te vorderen.
3.6 L’Invitée is gehouden zich in te spannen geschikte Kandidaten te werven en te selecteren ten behoeve van indiensttreding bij Opdrachtgever. Voor de beslissing om met een door L’Invitée geselecteerde Kandidaat een Arbeidsovereenkomst aan te gaan, evenals voor de inhoud van deze Arbeidsovereenkomst, is Opdrachtgever verantwoordelijk. Opdrachtgever aanvaardt dat L’Invitée op geen enkele wijze aansprakelijk is voor tekortkomingen van en/of schade veroorzaakt door Kandidaten die L’Invitée heeft geselecteerd.
3.7 Voordrachten van Kandidaten komen tot stand naar beste inzichten en conform de normen van goed vakmanschap. L’Invitée gaat er daarbij vanuit dat de inlichtingen die de Kandidaten over zichzelf verstrekken of die van referenten over hen zijn verkregen, juist zijn. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze van een Kandidaat. L’Invitée sluit elke aansprakelijkheid uit voor de gevolgen van het handelen of nalaten (daaronder begrepen gevolgschade) van Kandidaten, die mede als gevolg van de opdrachtuitvoering bij Opdrachtgever in dienst zijn getreden.
3.8 L’Invitée spant zich in om een geschikte Kandidaat te vinden, doch verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot de geschiktheid van de voorgestelde Kandidaat. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het nagaan van referenties van de Kandidaat en dient zichzelf van de geschiktheid van de Kandidaat te overtuigen alvorens een door L’Invitée geïntroduceerde Kandidaat in dienst te nemen. L’Invitée is niet aansprakelijk voor eventuele schade die Opdrachtgever lijdt in verband met (achteraf gebleken) ongeschiktheid van de Kandidaat of door andere factoren.

4. Honorarium

4.1 Het volledige Honorarium is verschuldigd in geval van succesvolle vervulling van de Werving en Selectieopdracht, waaronder wordt verstaan ondertekening van de Arbeids-overeenkomst door de door L’Invitée aangedragen Kandidaat, eventueel op de wijze als bepaald in 4.4.
4.2 Het Honorarium wordt berekend op basis van 24% van het fulltime bruto jaarsalaris inclusief vakantiegeld. Flexibele bonussen, gratificaties en winstdelingen worden niet meegerekend. Het gestelde artikel 4.1 geldt eveneens indien de geplaatste kandidaat een functie op basis van deeltijd gaat bekleden, tenzij anders is overeengekomen en ook bij voordracht van een kandidaat uit het netwerk. Indien L’Invitée met opdrachtgever een fixed fee, een uurtarief van tweehonderdvijftig Euro € 250,- of dagdeeltarief overeenkomt, is L’Invitée niettemin gerechtigd tot verhoging van dit tarief. 4.3 Bij aanvang van de zoekopdracht brengt L’Invitée een retainer fee tussen de € 7.500,- en € 10.000,- in rekening. Bij succesvolle vervulling van de Opdracht en bij aanstelling van de Kandidaat brengt L’Invitée aanvullend een successfee, het honorarium zoals benoemd bij punt 4.2 in rekening. De retainer fee wordt bij een succesvolle bemiddeling in mindering gebracht op de success fee.
4.4 Onder een succesvolle vervulling van de Opdracht wordt eveneens begrepen het geval dat een door L’Invitée aan Opdrachtgever voorgestelde Kandidaat binnen twaalf (12) maanden na die introductie in dienst treedt en/of, al dan niet via derden, op enigerlei wijze werkzaam is bij Opdrachtgever of bij een daaraan gelieerde onderneming.
4.5 Naast het verschuldigde honorarium is Opdrachtgever de kosten verschuldigd van eventuele reis- en/of verblijfkosten en het inzetten van één of meer wervingsmethoden (mediacampagne), zulks evenwel uitsluitend na goedkeuring door Opdrachtgever.
4.6 Tenzij Opdrachtgever ter zake vooraf een nadrukkelijk voorbehoud heeft gemaakt, is het Honorarium eveneens verschuldigd indien de door L’Invitée geïntroduceerde Kandidaat bij Opdrachtgever via een sollicitatie of op andere wijze in meer of mindere mate bekend mocht blijken te zijn.
4.7 De betalingstermijn van de facturen van L’Invitée is acht (8) dagen, te rekenen vanaf factuurdatum. Indien betaling binnen deze betalingstermijn van acht (8) dagen uitblijft, is Opdrachtgever in verzuim. Opdrachtgever is gedurende de periode waarin hij in verzuim is, de wettelijke handelsrente op grond van artikel 6:119a van het Burgerlijk Wetboek verschuldigd. Opdrachtgever is vanaf het moment dat hij in verzuim is ook gehouden om zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, welke kosten ten minste 15% van de verschuldigde som zullen bedragen, met een minimum van
€ 100,-.
4.8 Indien de aanstelling van een Kandidaat wordt beëindigd binnen drie (6) maanden na aanvang van de Arbeidsovereenkomst, zal L’Invitée eenmalig en zonder dat Opdrachtgever enig Honorarium is verschuldigd een nieuwe Werving en Selectieopdracht uitvoeren voor de duur van maximaal 3 maanden.

5. Wijziging of annulering

5.1 Indien Opdrachtgever tijdens de loop van de Opdracht besluit het functieprofiel op essentiële punten te wijzigen, dan is bij continuering een aanvullend eindhonorarium van 50% van het te verwachten honorarium zoals in artikel 4 wordt beschreven.
5.2 Indien Opdrachtgever de Opdracht op eigen initiatief niet voortzet c.q. beëindigt dan wel wanneer de Opdrachtgever de Opdracht 3 maanden of langer on hold zet of een omstandigheid die daarmee redelijkerwijs kan worden vergeleken (overname, verkoop, faillissement, relocatie, reorganisatie, recessie), is de Opdrachtgever een annuleringsvergoeding (Service fee) verschuldigd. De hoogte van de annuleringsvergoeding bedraagt 50% van het honorarium zoals in artikel 4 wordt beschreven.
5.3 L’Invitée brengt € 250,- per uur in rekening bij aanvang van procedure voor de inventarisatie wanneer Opdrachtgever besluit de opdracht vroegtijdig te annuleren alvorens er een formeel akkoord is op de wervingsvoorwaarden.

6. Aansprakelijkheid en vrijwaring

6.1 L’Invitée zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van L’Invitée mag worden verwacht. Indien een fout gemaakt wordt doordat de Opdrachtgever haar onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is L’Invitée voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.
6.2  De aansprakelijkheid van L’Invitée is in ieder geval altijd beperkt tot het Honorarium welke L’Invitée voor haar werkzaamheden in het kader van de opdracht heeft ontvangen. Bovendien is de aansprakelijkheid van L’Invitée in totaliteit beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico.
6.3 L’Invitée is indien er sprake is van aansprakelijkheid, uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Voor andere directe, indirecte en/of gevolgschade (inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst, bedrijfsstagnatiekosten, verlies van relaties, onder andere voortvloeiende uit enige vertraging, verlies van gegevens, goodwill, overschrijding van een leverings-termijn en/of geconstateerde gebreken) dan door Opdrachtgever geleden directe vermogensschade is L’Invitée niet aansprakelijk.
6.4 Voor zover Opdrachtgever en L’Invitée bij de opdracht of tijdens de uitvoering van de opdracht, termijnen zijn overeengekomen waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden verricht, zijn deze termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeen-gekomen, indicatief. Overschrijding daarvan zal nimmer een tekortkoming in de nakoming van de verplichting van L’Invitée opleveren en daarom Opdrachtgever niet het recht geven om schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst te vorderen. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever L’Invitée daarom schriftelijk in gebreke te stellen. L’Invitée dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
6.5 Opdrachtgever vrijwaart L’Invitée voor alle aanspraken die derden ten opzichte van L’Invitée pretenderen en uitoefenen ter vergoeding van geleden schade, gemaakte kosten, gederfde winst en andere uitgaven die op enigerlei wijze verband houden met en/of voortvloeien uit de uitvoering door L’Invitée van de overeenkomst.
6.6 Na verloop van twaalf (12) maanden, te rekenen vanaf de dag van de schade veroorzakende gebeurtenis, vervalt ieder recht van Opdrachtgever tegenover L’Invitée ter zake schade ontstaan door eventuele tekortkomingen en/of fouten van L’Invitée bij de uitvoering van de overeenkomst.
6.7 Voor zover de Kandidaat zelf informatie aan L’Invitée geeft over arbeidsongeschiktheids-verleden, (huidige) medische gesteldheid, arbeidsvoorwaarden bij vorige of huidige werkgever, naam en adresgegevens van huidige en vorige werkgever(s), omstandigheden onder welke vorige arbeidsovereenkomsten zijn beëindigd, strafblad, werkvergunning, opleidingen en diploma´s, is L’Invitée niet verplicht om die informatie op juistheid te controleren zodat L’Invitée ten aanzien van de juistheid van deze informatie geen enkele verantwoordelijkheid aanvaardt. Ook ten aanzien van deze informatie is L’Invitée volledig zelfstandig bevoegd om te beslissen welke informatie zij aan de Opdrachtgever ter beschikking stelt.
6.8 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om de afspraken die zijn gemaakt met betrekking tot het Honorarium op enige wijze of op enig tijdstip ter kennis te geven aan de Kandidaat. Bij overtreding van deze bepaling verbeurt Opdrachtgever een, zonder rechterlijke tussenkomst onmiddellijk opeisbare, boete van vijftienduizend Euro (€ 15.000,-) per gebeurtenis, onverminderd alle verdere rechten, waaronder die op nakoming of vergoeding van de door L’Invitée geleden schade.

7. Overmacht

7.1 L’Invitée is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting tegenover de Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch op grond van de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, zijn dit alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop L’Invitée geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor L’Invitée niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van L’Invitée en ziekte van de door de uitvoering van de Werving en Selectieopdracht aangewezen persoon worden daaronder begrepen.
7.2 L’Invitée kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan dertig (30) dagen, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 8. Gedragscode en privacy

8.1 L’Invitée zal ten aanzien van bedrijfs- en persoonsgegevens van Opdrachtgever en de Kandidaat discretie in acht nemen. Persoonsgegevens worden alleen verstrekt met toestemming van de Kandidaat.
8.2 L’Invitée en Opdrachtgever zullen bij het werven en selecteren van kandidaten niet discrimineren naar ras, sekse, geloof, seksuele geaardheid, afkomst leeftijd en uiterlijke kenmerken.
8.3 Op de Werving en Selectieopdracht is het privacyreglement van L’Invitée van toepassing.

9. Niet nakoming

9.1 Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met correcte nakoming van enige bepaling in deze algemene voorwaarden, verbeurt Opdrachtgever een, zonder rechterlijke tussenkomst, onmiddellijk opeisbare, boete van vijftienduizend Euro (€ 15.000,-) per gebeurtenis evenals een boete van vijfhonderd Euro (€ 500,-) voor iedere dag of gedeelte van een dag dat de overtreding voortduurt. Dit onverminderd alle verdere rechten, waaronder die op nakoming of vergoeding van de door L’Invitée geleden schade.

 10 Toepasselijk recht, forumkeuze en uitleg

10.1 Op deze algemene voorwaarden en op de Werving en Selectieopdracht waarop deze van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Deze bepaling is ook van toepassing indien aan een Werving en Selectieopdracht geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de Werving en Selectieopdracht betrokken partij daar woonplaats heeft.
10.2 Ten behoeve van L’Invitée wordt de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden, aangewezen als de rechter die uitsluitend bevoegd is kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit, dan wel verband houden met, de Werving en Selectieopdracht en de daarvan deel uitmakende algemene voorwaarden.
10.3 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.